Garant

Online magazinlerden sargytlary eltip bermek hyzmaty

Garant. Biziň bilen islendik haryt elýeterlidir.
Online magazinden sargytlary alyp müşderä eltip bermek hyzmaty
Biz nähili hyzmat edýäris
1
Internet magazininden harydy saýlap alyň
Öz ýaşaýan welayatyňyzdaky ýa-da şäheriňizdäki biziň şahamçamyza ýüz tutyň.

Internet magazinlerden harydy özbaşdak saylap bilersiňiz, şeýle hem isleseňiz biziň operatorlarymyzyň ýardamy bilen telefon we messenjer arkaly habarlaşyp saýlap bilersiňiz.
2
Saýlan harytlaryňyzyň öňünden 30% ýa-da 100% töläp bilersiňiz.
Harytlaryň jemi bahasynyň 30% öňünden hakujy hökmünde tölaň ya-da 100% tölegini töläp bilersiňiz. 100% görnüşinde doly töleg edilen ýagdaýynda Siziň üçin arzanladyş bardyr. Arzanladyşlaryň möçberini öwrenmek üçin “Biňiz nyrhnamalarymyz” bölümine seredip bilersiňiz.

Tölegleri özüňize amatly usulda töläň (biziň şahamçalarymyzda, online töleg arkaly, bank kartlary we bank hasaby arkaly). Tölegleriňiz edilenden soňra, tölegiň alynandygy hakynda tassyklama hökmünde size kiwansiýa beriler. 

Sargydy bereniňizden soňra Size 3 sany resminama gowşurylýar: Sargyt edilen harytlaryň sanawy görkezilen resminama, Sargydyň alynandygy hakynda we tölegiň möçberi görkezilen kwitansiýa, pul serişdesiniň alynandygy hakynda çek.

Satyn alynan haryt 3-4 günüň dowamynda bize gelip gowuşandan soňra Size suratlary we zerur halatynda wideosy görkeziler. Hilini we görnüşi müşderi tarapyndan tassyklanan harytlar kabul ediş nokatlaryna kemçiliksiz geleninden soňra, eger müşderi harydy satyn almakdan ýüz dönderen halatynda, hatyrlar üçin berilen hakujy tölegleri gaýtarylyp berilmez.
3
Siňiz harydyňyzy kabul edip alýarys we barlaýarys
Satyn alynan haryt 3-4 günüň dowamynda bize gelip gowuşandan soňra, özbaşdak açyp barlaýarys we Siziň sagrydyňyz bilen deňeşdirýäris.


  • Eger-de haryt sargytda görkezilen bilen gabat gelýän bolsa, suratlaryny alýarys we öz sistemamyza ýükleýäris. Sizden sargydy kabul edip alan operator Size harydy görkezýär.

  • Eger-de gelen haryt sargytda görkezilene gabat gelmedik halatynda, harydy yzyna tabşyrýarys we täzeden satyn alýarys. (Bu barada ýerine ýetiriji işgärlerimiz tarapyndan sistemada ähli bellikler edilýär)

Sargytdaky harytlar müşderi tarapyndan tassyklanandan soňra, 3-4 günüň içinde harytlary halkara ýük daşaýjy gulluklaryna tabşyrýarys. Bu barada Size SMS arkaly bildirim gelýär.

Harytlar kabul ediş nokadyna gelenden soňra hem Size SMS arkaly bildirim gelýär.
4
Harytlary Siziň üçin amatly bolan kabul ediş nokatlaryna iberýäris.
Harytlary ygtybarly gaplaýarys we amatly hem-de tiz wagtyň içinde Size eltip berýäris.

Gümrük resmeldiriş işlerini biz ýerine ýetirýäris.

Sargydyňyz kabul ediş nokadyna gelendigi hakynda SMS alanyňyzdan soňra, Siz gelip öz harytlaryňyzy barlap alýarsyňyz. Barlap alanyňyzdan soňra haryt üçin we eltip bermesi üçin hasaplaşarsyňyz.

Eger-de harydy Siziň görkezen adresiňize eltmeli bolan ýagdaýynda, kabul ediş nokadyna ýüz tutup bilersiňiz.
Biziň nyrhnamalarymyz
100% öňünden tölenen ýagdaýynda
1 TL - 1.30 TMT
30% öňünden tölenen ýagdaýynda
1 TL - 1.60 TMT
Öňünden tölegsiz ýagdaýda
1 TL - 1.80 TMT
Türkiýeden Türkmenistana eltip bermek üçin
1 kg - 25 ТМТ

Türkiýeden Türkmenistana ekspress eltip bermek üçin
1 kg - 90 ТМТ
Näme üçin biziň bilen amatly?
Sargydyň 30% öňünden tölemek
Sargyt edilende harytlaryň umumy bahasynyň 30% göterimini öňünden hakujy hökmünde töleýärsiňiz.
Tiz eltip bermek
Sargyt alynandan soňra 3-4 günüň dowamynda biz Size harydyň saratlaryny görkezýäris.

Tassyklanyňyzdan soňra biz harydy kabul ediş nokadyna iberýäris.
Yzyna gaýtaryş möhleti
Eger-de sargyt edilen haryt Sizi kanagatlandyrmadyk halatynda, biz harydy yzyna tabşyrýarys we täzeden satyn alýarys.
Yzyna tabşyrmaly halatynda satyjy bilen habarlaşmak
Harydy yzyna tabşyrmaly bolan halatynda satyjylar bilen özümiz habarlaşýarys we netikelerini bellik edýäris
Eltip bermegi kepillendirýäris
Siziň sargytlaryňyzy daşamyzda üns bilen çemeleşýäris.
Harydy saklamak
Siziň harytlaryňyzy biz öz ammarlarymyzda gowy şertlerde saklaýarys.
Söwdaňyzy iň gowy internet magazinlerde ediň
Biziň bilen hyzmatdaşlyk
Sizi biziň bilen hyzmatdaşlyga çagyrýarys.
Hyzmatdaşlyk hakynda giňişleýin maglumat almak üçin biziň bilen habarlaşyň.
Köp soralýan soraglar
Sargydy nädip etmeli?
Internet magazinlerden harydy saýlap alyň we saýtdaky çatda (aşakda sag tarapda) operatora linklerini iberiň. Ýa-da telefon we IMO arkaly biziň operatorlarymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz. Biziň operatorlarymyz Size gerekli harytlary gözläp tapmakda we saýlamakda kömek ederler.
Haýsy online magazinler bilen işleýäňiz?
Вы можете заказать товар в большинстве интернет-магазинов.
Если после оплаты окажется, что мы не сможем выкупить товар из данного магазина, мы отменим заказ, а деньги вернутся на ваш счет.
Уточнить возможность выкупа из конкретного магазина можно через оператора.
Satyn alynan harytlar näçe wagtyň içinde siziň eliňize gelip gowuşýar?
Satyn alynan harytlar esasan 3-4 günüň dowamynda elimize gelip gowyşýar.
Satyn alynan harydy yzyna tabşyryp bolýarmy?
Hawa, satyn alynan haryt halkara ýük daşaýjy gulluklaryna berilýänça yzyna tabşyryp bilinýär.
Sargydyň tölegini nädip etmeli?
Sargydyň umumy bahsyndan 30% öňünden hakujy hökmünde töläp bilersiňiz ýa-da sargydyň umumy bahasyny doly 100% tölan halatyňyzda arzanladyş gazanyp bilersiňiz. Munuň üçin “Biziň nyrhnamalarymyz” bölümine geçiň.

Tölegi özüňize amatly usulda töläp bilersiňiz (biziň şahamçalarymyzda nagt görnüşinde, online töleg, bank hasabyndan). Tölegleriňiz alynandan soňra kwitansiýa bilen tassyklanýar.

Sargydy bereniňizden soňra Size 3 sany resminama gowşurylýar: Sargyt edilen harytlaryň sanawy görkezilen resminama, Sargydyň alynandygy hakynda we tölegiň möçberi görkezilen kwitansiýa, pul serişdesiniň alynandygy hakynda çek.

Satyn alynan haryt 3-4 günüň dowamynda bize gelip gowuşandan soňra Size suratlary we zerur halatynda wideosy görkeziler. Hilini we görnüşi müşderi tarapyndan tassyklanan harytlar kabul ediş nokatlaryna kemçiliksiz geleninden soňra, eger müşderi harydy satyn almakdan ýüz dönderen halatynda, hatyrlar üçin berilen hakujy tölegleri gaýtarylyp berilmez.
Harytlar nahili barlanýar?
Elimize gelip gowuşan harytlary biz özbaşdak barlaýarys we Siziň sargydyňyz bilen deňeşdirýäris.

  • Eger-de haryt sargytda görkezilen bilen gabat gelýän bolsa, suratlaryny alýarys we öz sistemamyza ýükleýäris. Sizden sargydy kabul edip alan operator Size harydy görkezýär.

  • Eger-de gelen haryt sargytda görkezilene gabat gelmedik halatynda, harydy yzyna tabşyrýarys we täzeden satyn alýarys. (Bu barada ýerine ýetiriji işgärlerimiz tarapyndan sistemada ähli bellikler edilýär)
Sargytlary nähili we niräk ugradýarsyňyz?
Sargytlary Size iň ýakyn kabul ediş nokadyna ugradýarys.

Harytlar ygtybarly gaplamalarda, amatly we tiz görnüşde Size iberýäris.

Gümrük resmileşdiriş işlerini biz ýerine ýetirýäris.

Sargyt kabul ediş nokadyna gelenden soňra Size SMS arkaly bildirim gelýär. Bildirimi alanypyzdan soňra kabul ediş nokadyna gelip öz harydyňyzy barlap alýaňyz. Harydy alanyňyzdan soňra sargyt üçin galan pulyny we eltip bermesi üçin doly hasaplaşýaňyz.

Eger-de sargydy Siziň görkezen adresiňize eltip bermeli bolsa, kabul ediş nokadyna ýüz tutup bilersiňiz.
Lomoý sargytlar bilen işleýäňizmi?

Hawa, biz lomoý sargytlar bilen hem işleýäris. Munuň üçin biziň bilen habarlaşyň

Sargyt alynmaýan harytlar hem barmy?

Hawa, derman önümlerini, alkogolly içgileri we temmäki önümlerini sargyt almaýarys.

Eltip bermesi çäklendirilen harytlar barmy?

Hawa, eltmesi çäklendirilen harytlar boýunça soraglar ýüze çykan ýagdaýynda biziň bilen habarlaşyň.

Biziň bilen amatly satyn alyň

MERKEZI OFIS744000, Aşgabat

Täjir köç. jay 1


+993 (12) 22 78 13

+993 (12) 22 78 17

Mary, Merw bazary, Dükan №9

+993 (65) 84 16 33
+993 (65) 83 44 90


MERKEZI OFIS744000, Aşgabat


Täjir köç. jay 1+993 (12) 22 78 13


+993 (12) 22 78 17

Mary, Merw bazary, Dükan №9

+993 (65) 84 16 33
+993 (65) 83 44 90
Made on
Tilda